Chuyển tới nội dung
Home » 윤리적 해커, Ceh가 되는 법: 자격증 취득 비용과 교육 방법, 가치

윤리적 해커, Ceh가 되는 법: 자격증 취득 비용과 교육 방법, 가치

윤리적해커 - Itworld Korea
윤리적 해커(Certified Ethical Hacker, CEH)는 고용주나 고객의 취약점 파악에 도움을 주기 위해 공격과 관련된 많은 기법을 사용하는 경력 초기의 보안 분야 종사자들이 취득하는 자격증이다. 이 자격증은 표적이나 대상 시스템의 약점을 평가할 수 있는 능력을 입증하기 위해 필요하다. CEH는 911 공격 이후 설립된 사이버보안 교육 및 트레이닝 비영리 단체인 ICECC(International Council of Electric Commerce Consultants) 또는 EC-카운슬(EC-Council)에서 제공하는 가장 유명한 자격증이다. CEH 자격증은 2단계로 나눠져 있다. 먼저, 해킹에 대한 광범위한 지식을 다룬 객관식 시험을 통과해야하고, 일정한 경험과 트레이닝 요건을 충족해야 CEH 자격증을 받을 수 있다. 더 나아가고 싶다면, CEH 실무(CEH Practical) 시험을 볼 수도 있다. 이는 시뮬레이션한 시스템의 침입 테스트 시험이다. CEH 실무 시험을 통과하면 CEH 마스터(CEH Master)가 된다. 이 문서는 실제 시험과 자격증 취득 과정에 대한 자주 묻는 질문과 답변, 윤리적 해커의 역할, CEH 자격증이 경력에 어떻게 도움이 되는지에 대해 소개한다.

CEH 시험 시간과 다루는 내용은?

CEH 시험은 정보 보안 및 윤리적 해킹에 대한 개요, 정찰 기법, 시스템 해킹 단계 및 공격 기법, 네트워크 및 경계선 해킹, 웹 애플리케이션 해킹, 무선 네트워크 해킹, 모바일 플랫폼, IoT, OT 해킹, 클라우드 컴퓨팅, 암호(Cryptography)에 대해 다룬다. 시험은 4시간 동안 총 125개의 객관식 문제로 구성되어 있다. 더 자세한 정보는 EC-카운슬 CEH 시험 블루프린트에서 확인할 수 있다. CEH 실무 시험은 6시간 동안 가상 머신 네트워크에서 20개의 도전 과제를 푸는 것으로 이루어져 있으며, 포트 스캐닝 도구, 취약점 탐지, 시스템 공격, SQL 주입 기법, 웹 애플리케이션 보안 도구, 통신 프로토콜 등의 스킬을 테스트한다. 이 시험은 EC-카운슬의 가상 환경인 아이랩스 사이버 레인지(iLabs Cyber Range)에서 집에서 브라우저를 이용해 접속할 수 있다. 시험을 통과하고 CEH의 나머지 요건을 충족한 후에는 CEH 마스터 자격을 취득할 수 있다.

윤리적해커 - Itworld Korea
윤리적해커 – Itworld Korea
윤리적해커 - Itworld Korea
윤리적해커 – Itworld Korea
윤리적해커 - Itworld Korea
윤리적해커 – Itworld Korea
윤리적해커 - Itworld Korea
윤리적해커 – Itworld Korea
윤리적 해킹 강의 및 훈련 | 윤리적 해커가 되어보기
윤리적 해킹 강의 및 훈련 | 윤리적 해커가 되어보기

See more here: molady.vn

Categories: https://molady.vn/kr

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *