Chuyển tới nội dung
Home » “쉬워도 너무 쉬운” 윈도우 11에서 블루라이트 차단하는 법!

“쉬워도 너무 쉬운” 윈도우 11에서 블루라이트 차단하는 법!

블루라이트 차단 간단하게 돈안들고 해결할 수 있는 방법
현대인들은 매일 몇 시간씩 컴퓨터 화면을 보며 두통과 안구 통증을 느낄 수 있다. 이를 해결하기 위해 블루라이트 차단 필름이나 안경을 구입하는 방법이 있지만, 윈도우 11에서는 블루라이트 차단 기능을 제공하므로 이를 먼저 사용해 볼 필요가 있다. 몇 가지 설정만 변경하면 된다.

윈도우 11에서 야간 모드 설정 바꾸기

윈도우 11에서 야간 모드 설정 바꾸는 방법을 알려드리겠습니다. 먼저 작업 표시줄을 클릭한 후 톱니바퀴 모양의 설정 아이콘을 선택합니다. 설정 메뉴에서는 시스템 항목이 나타나는데, 여기에서 디스플레이 항목으로 이동합니다. 야간 모드를 항상 차단하고 싶다면 야간 모드를 켭니다. 야간 모드의 강도를 조절하거나 활성화되는 시간을 예약하려면 바를 움직입니다. 야간 모드 예약 기능을 ‘켬’으로 변경하면 개인 생활 패턴에 맞게 시간대를 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 오전과 오후 등 야간 모드를 활성화할 시간을 설정할 수 있습니다. 만약 ‘일몰부터 일출까지’를 선택하고 싶다면 위치 서비스를 켜고 사용자 위치에 맞는 시간대로 자동으로 조정됩니다. 이제 야간 모드를 끄고 싶다면 디스플레이 설정으로 돌아가서 야간 모드 슬라이드 바를 ‘끔’ 상태로 되돌리면 됩니다. 이상으로 야간 모드 설정을 변경하는 방법을 안내하였습니다. [email protected] .

블루라이트 차단 간단하게 돈안들고 해결할 수 있는 방법

블루라이트 차단 간단하게 돈안들고 해결할 수 있는 방법
블루라이트 차단 간단하게 돈안들고 해결할 수 있는 방법
쉬워도 너무 쉬운
쉬워도 너무 쉬운” 윈도우 11에서 블루라이트를 차단하는 방법 – Itworld Korea
쉬워도 너무 쉬운
쉬워도 너무 쉬운” 윈도우 11에서 블루라이트를 차단하는 방법 – Itworld Korea
Lunamoth On X:
Lunamoth On X: “”쉬워도 너무 쉬운” 윈도우 11에서 블루라이트를 차단하는 방법 – Itworld Korea Https://T.Co/Mj2Qt4Lm2R 윈도우 야간모드는 너무 진해서 저는 별로더군요. F.Lux 기본값도 진하고 클래식 정도가 괜찮은듯” / X
야간모드 - Itworld Korea
야간모드 – Itworld Korea
윈도우11 - Itworld Korea
윈도우11 – Itworld Korea
수상한 피자 아이콘의 정체는?” 최신 윈도우 11 프리뷰 빌드 공개 - Itworld Korea
수상한 피자 아이콘의 정체는?” 최신 윈도우 11 프리뷰 빌드 공개 – Itworld Korea
수상한 피자 아이콘의 정체는?” 최신 윈도우 11 프리뷰 빌드 공개 - Itworld Korea
수상한 피자 아이콘의 정체는?” 최신 윈도우 11 프리뷰 빌드 공개 – Itworld Korea
블루 라이트 차단 안경 확인 방법
블루 라이트 차단 안경 확인 방법
디스플레이 - Itworld Korea
디스플레이 – Itworld Korea

See more here: molady.vn

Categories: https://molady.vn/kr

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *