Chuyển tới nội dung
Home » “시리에겐 성별이 없다” 아이폰의 시리 목소리 변경 방법은?

“시리에겐 성별이 없다” 아이폰의 시리 목소리 변경 방법은?

시리에겐 성별이 없다” 아이폰에서 시리 목소리를 변경하는 방법 - Itworld Korea
시리의 음성은 훌륭하다. 가상 비서 중에서도 굉장히 자연스럽고, ‘그녀’의 성격도 드러난다. 그녀? 시리가 여자일까? 꼭 그렇진 않다. 사실 시리는 성별이 없다. (믿지 못하겠다면, 시리에게 직접 물어봐라.) 시리는 몇 년간 여성 음성이 기본이었지만, 이제는 남성 목소리를 선택할 수도 있다. 사실, 악센트도 선택할 수 있다. 사용하는 언어에 따라 다르지만, 영어를 기준으로 미국식, 영국식, 호주식, 인도식, 아이리쉬식, 북미식 등 총 6개를 선택할 수 있다. iOS 14.5에서 애플은 시리 음성 옵션을 다양성을 강조하는 방식으로 바꾸었다. 미국식 영어에 2가지 음성이 더 생겼고, 남성이나 여성처럼 성별이 아니라 음성 1~4로 표기된다. 또한, 여성 음성이 기본 설정되지 않고 초기 설정 과정에서 시리 음성을 고를 수 있게 됐다.

애플의 가상 비서 시리의 음성은 매우 탁월하다. 이 가상 비서는 다른 가상 비서들 중에서도 자연스럽고, 동시에 ‘그녀’의 성격도 드러낸다. 하지만 ‘그녀’의 성별에 대해서 의구심이 생길 수 있다. 사실은 시리는 성별이 없다. 믿지 못하는 독자라면, 직접 시리에게 물어보길 바란다. 몇 년 동안 시리의 기본 음성은 여성 음성이었지만, 이제는 사용자들이 남성 목소리를 선택할 수도 있다. 실제로, 사용하는 언어에 따라 영어의 여러 악센트 중에서 선택할 수 있다. 이 악센트는 미국식, 영국식, 호주식, 인도식, 아이리쉬식, 북미식 등 총 6가지로 구성되어 있다. 애플은 iOS 14.5에서 시리 음성 옵션을 강조하는 방식으로 변경했다. 미국식 영어에 2가지 음성이 추가되었고, 이제 성별 대신 음성 1~4로 표기된다. 또한, 여성 음성이 기본 설정되지 않고 초기 설정 과정에서 사용자가 시리 음성을 선택할 수 있는 기능이 추가되었다.

iOS에서 시리 음성 변경하기

iOS에서 시리 음성을 변경하는 방법은 여러 가지가 있다. 첫 번째 방법은 설정 앱을 열고 Siri 및 검색을 선택하는 것이다. 그 다음, Siri 음성을 선택하고 원하는 음성을 선택하면 된다. 두 번째 방법은 시리에게 직접 요청해서 변경하는 것이다. 시리가 바로 변경해주지는 않지만, 음성 변경 화면을 바로 표시해준다. 이 방법을 사용하면 더욱 편리하게 시리의 음성을 변경할 수 있다.

맥OS에서 시리 음성 변경하기

맥OS에서 시리 음성 변경하기
1. 맥OS에서 시리 음성을 변경하는 방법에 대해 알아보겠습니다.
2. 시스템 환경설정을 열어주세요.
3. 시스템 환경설정에서 Siri를 찾아 클릭해주세요.
4. Siri 음성 드롭다운 메뉴에서 기본 설정된 음성 이외의 다른 음성을 선택할 수 있습니다.
5. 원하는 음성을 선택한 후 설정을 저장하면 음성이 변경됩니다.

ⓒ IDG
[email protected].

시리에겐 성별이 없다” 아이폰에서 시리 목소리를 변경하는 방법 - Itworld Korea
시리에겐 성별이 없다” 아이폰에서 시리 목소리를 변경하는 방법 – Itworld Korea
시리에겐 성별이 없다” 아이폰에서 시리 목소리를 변경하는 방법 - Itworld Korea
시리에겐 성별이 없다” 아이폰에서 시리 목소리를 변경하는 방법 – Itworld Korea
다양성 - Itworld Korea
다양성 – Itworld Korea

See more here: molady.vn

Categories: https://molady.vn/kr

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *