Chuyển tới nội dung
Home » Gpu의 가상화폐 채굴을 막아라: 엔비디아 Lhr의 이해

Gpu의 가상화폐 채굴을 막아라: 엔비디아 Lhr의 이해

Gpu의 가상화폐 채굴을 막아라” 엔비디아 Lhr의 이해 - Itworld Korea
지금 PC 게이머는 힘든 시간을 보내고 있다. GPU 공급부족으로 그래픽 카드를 구입하는 것이 거의 불가능해졌고, 살 수 있다 하더라도 가격이 터무니없을 정도로 인상됐기 때문이다. 설상가상으로, 2021년에도 비트코인, 이더리움과 같은 가상화폐 인기는 계속되고 있다. 여전히 가상화폐를 채굴해 수익을 올리는데 그래픽 카드가 대거 소진되고 있는 것이다. 엔비디아는 게이머가 심각한 GPU 구매 가능성 문제에 대응할 수 있도록 ‘라이트 해시레이트(Lite Hash Rate, LHR)’ 기술을 도입했다. 이 기술은 그래픽 카드의 채굴 성능을 제한하여 가상화폐 채굴자의 그래픽 카드 수요를 억제하고 게이머들에게 재고를 확보할 수 있는 조치이다. LHR을 적용한 그래픽 카드의 목록과 이 기술이 게임 성능에 미치는 영향에 대해 알아보자.

LHR이 적용된 지포스 GPU

LHR이 적용된 지포스 GPU는 엔비디아의 RTX 30 시리즈로, 다음과 같은 모델들이 있다: RTX 3060, RTX 3060 Ti, RTX 3070, RTX 3070 Ti, RTX 3080, RTX 3080 Ti. 엔비디아는 5월 중순에 LHR을 대부분의 RTX 30 시리즈에 적용했다. 이전에 생산된 RTX 3060 Ti, RTX 3070 및 RTX 3080은 채굴 성능에 제약이 없을 것이다. 또한 파운더스 에디션 모델은 LHR을 적용하지 않고 출시됐다. 그 이후로는 거의 모든 지포스 GPU에 LHR 기술이 기본으로 포함됐다. 다만 RTX 3090 같은 제품은 LHR이 적용되지 않아 온전한 해시 성능을 제공한다. RTX 3090은 전문가용과 일반 사용자용으로 구분되며, 현재 RTX 30 시리즈 중 유일하게 LHR이 적용되지 않았다.

Gpu의 가상화폐 채굴을 막아라” 엔비디아 Lhr의 이해 - Itworld Korea
Gpu의 가상화폐 채굴을 막아라” 엔비디아 Lhr의 이해 – Itworld Korea
Gpu의 가상화폐 채굴을 막아라” 엔비디아 Lhr의 이해 - Itworld Korea
Gpu의 가상화폐 채굴을 막아라” 엔비디아 Lhr의 이해 – Itworld Korea
그래픽카드 - Cio Korea
그래픽카드 – Cio Korea

See more here: molady.vn

Categories: https://molady.vn/kr

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *